Regulament Campanie Cashflow Detox

Regulamentul oficial al concursului „Cashflow Detox by Intrum Romania”

Art. 1  Organizatorul concursului:

Organizatorul Campaniei „Cashflow Detox by Intrum Romania” (denumita in continuare „Campanie”), este compania SC Intrum Romania SA persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str Dinu Vintila nr 11, sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4569/2006, avand CUI RO18496757, reprezentata prin Catalin Fenelon Neagu, Director General, denumita in continuare „Organizator”.

1.2 Obiectivul camapaniei propmotionale este de a incuraja si de a educa persoanele juridice sa apeleze la servicii de colectare pe cale amiabila a facturilor restante pe care le inregistreaza.

1.3 Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (“Regulamentul”), acesta devenind obligatoriu pentru toti Participantii, asa cum sunt acestia definiti in continuare, in cuprinsul Regulamentului.

Art. 2. Durata campaniei

2.1 Campania se va desfasura in perioada 13 mai – 15 iunie 2019, incepand cu ora 08:00 din data de 13 mai 2019, pana la ora 23:59, din data de 15 iunie 2019.

Art. 3. Drept si conditii de participare

3.1 La acesta campanie pot participa toate persoanele juridice care respecta conditiile prezentului regulament, urmeaza indicatiile prevazute de Regulament pentru a-si valida participarea si indeplinesc simulatan urmatoarele criterii:

  • Numarul angajatilor - intre 1 - 250
  • Cifra de afaceri 2018 - pana la 10 mil Euro
  • Valoarea datoriilor inregistrare - pana la 20.000 euro
  • Inregitreaza maxim 50 de facturi restante in ultimele 1000 zile

3.2 Este interzisa participarea oricaror societati/entitati, actionari/parteneri ai Organizatorului, si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune.

3.3 Participarea are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate participantului persoana juridica, care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare este anulat automat in situatia in care participantul furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare.

Art. 4. Mecanismul de desfasurare a Concursului

Utilizatorii vor afla de Campania promotionala din mediul Online ( canalele de socializare, site-ul companiei www.intrum.ro etc.).

4.1. Participantii se vor inscrie in concurs odata cu completarea si trimiterea formularului de Inregistrare in campanie, disponibil la linkul urmator > https://www.intrum.ro/cashflow-detox/.

4.2. Fiecare participant eligibil, va intra etapa de selectie, potrivit art. 6.2, in urma careia vor fi desemnati 3 castigatori.

Art.5 Premiile campaniei

5.1 Celor trei castigatori li se vor oferi gratuit servicii de colectare a creantelor pe cale amiabila pentru creantele inregistrate pana la momentul inscrierii in concurs. Perioada de recuperare pe cale amiabila a restantelor va fi de 45 de zile.

5.2  Premiile sunt atribuite conform cu mecanismul descris la Art. 4

5.3  Pentru a intra in posesia premiului, castigatorii nu vor efectua nicio alta plata suplimentara, indiferent de titlul acesteia (ex. impozite, taxe, cheltuieli) si nu vor suporta alte costuri suplimentare.

Art.6 Desemnarea castigatorului

6.1  Campania se va desfasura in perioada 13 mai – 15 iunie 2019

6.2 Castigatorii vor fi desemnati de comisia Intrum Romania, alcatuita din 5 specialisti in credit management, dintre cei care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3.1. Toti participantii  campaniei “Cashflow Detox by Intrum Romania” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.

 In urma tragerii la sorti, vor fi  3 castigatori, iar pentru alegerea castigatorilor se vor lua in considerare urmatoarele criterii:

  • Valoarea datoriilor din Cifra de afacere pe 2018 – 30%
  • Numarul angajatilor in 2018 – 30%
  • Gradul de risc al companiei – 20%
  • Evolutia companiei in ultimii 2 ani de activitate – 20%

b) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica conditiile de desfasurare a concursului, prin notificare prelabila.

6.3 Desemnarea castigatorilor va fi pe data de 21 iunie 2019. Vor fi desemnati 3 castigatori si 3 rezerve iar dupa validare telefonica, castigatorii vor fi anuntati pe pagina web www.intrum.ro dar si pe canalele sociale Intrum Romania.

Art. 7. Acordarea premiilor .

7.1 Premiile vor fi acordate de Intrum Romania si constau in oferirea a 0% comision la incasarea facturilor restante ale castigatorilor.

7.2 Dupa desemnarea castigatorilor, Intrum Romania SA ii va contacta pe acestia in vederea atribuirii premiilor.

7.3 Premiile  Campaniei “Cashflow Detox by Intrum Romania” vor fi acordate in baza acord semnat si stampilat de reprezentantul legal.

Art. 8. Solutionarea divergentelor

8.1. In cazul unor potentiale divergente aparute intre Organizator si Participanti in legatura cu desfasurarea Concursului, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila.,iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

Art. 9. Taxe si impozite

9.1 Taxele si impozitele pentru premiile acordate vor fi calculate, declarate si achitate de catre Organizator, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute de legislatia fiscala in vigoare.

Art. 10. Diverse

10.1  Prin participarea la campanie „ participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile prezentului Regulament.

10.2 Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit la solicitarea oricarei persoane interesate .

Art. 11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

11.1 SC Intrum Romania SA prelucreaza datele clientilor in conformitate cu Nota de informare privind protectia datelor personale disponibila la urmatorul link https://www.intrum.ro/consumatori/despre-noi/confidentialitate/politica-de-confidentialitate/

11.2 Datele personale ale participantilor la concurs vor fi prelucrate de Organizatorul concursului in interes legitim si pentru indeplinirea obligatiilor legale, avand urmatoarele scopuri: 1. organizarea si desfasurarea Campaniei  “Cashflow Detox by Intrum Romania” ; 2. desemnarea si validarea castigatorilor, 3. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor fiscale si/sau juridice ale Organizatorului.

11.3. Participantii declara ca au fost informati ca Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal furnizate voluntar si direct de catre Participanti in scopul includerii acestor date cu caracter personal in bazele de date ale acestuia in scopul participarii la prezenta campanie, identificarii si validarii ca si castigatori, inmanarii si primirii premiilor. Participantii au inteles ca fara prelucrarea acestor date cu caracter personal Organizatorul nu poate asigura desfasurarea Concursului.

11.4. Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite autoritatilor competente sau de interes public, cum ar fi notarul public/avocat, in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare si nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Datele personale vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie.

11.5. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, persoanele vizate au urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date (art.15); dreptul de a rectifica datele (art. 16); dreptul de a fi informat (art. 12-13); dreptul la portabilitatea datelor (art. 20); dreptul de a fi uitat (art. 17); dreptul de a face opozitie (art.21); dreptul de restrictionare a prelucrarilor (art. 18); dreptul de a se opune la profilari (art. 21). De asemenea, persoana vizata poate depune o plangere in fata autoritatii competente.

11.6 Participarea la concurs, precum si aprobarea rezultata in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal cu scopul realizarii acestuia, este voluntara.

Ar. 12. Incetarea campaniei

12.1 Prezenta Campanie poate inceta numai in cazul aparatiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusive in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente d evointa sa, de a o continua.

12.2 Daca o situatie de forta majora, inclusive imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea campaniei , organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in carea aceasta indeplinire este impedicata sau intarziata, conform art. 1634 Codul Civil.

 12.3 In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existent acestuia participantilor in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia situatie de foarta majora.

Acest regulament a fost intocmit de SC Intrum Romania SA persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str Dinu Vintila nr 11, sector 2 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/4569/2006, avand CUI RO18496757, reprezentata prin Catalin Fenelon Neagu, Director General.

 

Intrum Romania SA

Prin Director General

Catalin Fenelon Neagu